LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Spēkā no: 12.12.2022.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.thepowerofrowing.com lietošanas kārtību.

1.2. SIA BAFO, reģistrācijas Nr. 40003823816, juridiskā adrese: Audēju iela 14-3, Rīga, Latvija, LV-1010, kā Pārdevējs nodrošina www.thepowerofrowing.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pircējs, turpmāk – Klients, ir rīcībspējīga pilngadīga fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas www.thepowerofrowing.com.

1.3. Ja Klients iegādājas www.thepowerofrowing.com piedāvātās preces, šie Noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.4. Ja Klients iegādājas preces www.thepowerofrowing.com, ir uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt. Klients, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā www.thepowerofrowing.com.

1.5. Ja Klients mēģina jebkādā veidā kaitēt www.thepowerofrowing.com darbībai, stabilitātei, drošībai vai citādi neievēro šos Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības ierobežot Klienta piekļuvi e-veikalam www.thepowerofrowing.com

1.6. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Klientam, iepērkoties www.thepowerofrowing.com, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Klientam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.7. Pārdevējs patur tiesības mainīt preču cenu vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Klientam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pirkuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pirkumu www.thepowerofrowing.com, Klientam ir jānorāda vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts.

2.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par norādīto datu pareizību. Ja Klients norādījis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Klienta tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Klients, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz Klienta norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus trešajām personām, izņemot www.thepowerofrowing.com sadarbības partnerus, kas nodrošina preču piegādi Klientam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītus pakalpojumus.

2.5. Preces saņemšanas brīdī, ja Klients būs izvēlējies attiecīgu preces saņemšanas veidu, Klientam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

3. Pirkuma līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Pārdevēju un Klientu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Klients izvēloties preci(-es) ir noklikšķinājis uz "Pirkt". Klientam ir pienākums Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pārdevējs piekrīt piegādāt Klientam iegādātās preces uz Klienta norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.3. Ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Klientu 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Klients saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.4. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar nodrošināt e-veikala www.thepowerofrowing.com iegādāto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Klients nepiekrīt, Pārdevējs atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Klients maksā par precēm eiro valūtā ar maksājuma karti vai veicot pārskaitījumu.

5. Preču piegāde

5.1. Klients, izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu savu vai pakomāta adresi.

5.2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1–3 (viena līdz trīs) darba dienas.

6. Preču atgriešana

6.1. Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt www.thepowerofrowing.com iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam.

6.2. Klients informē Pārdevēju par preces atgriešanu, paziņojot par to rakstiski (e-pastā) un norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru, obligāti norādot Klienta bankas konta numuru. Klients preces nosūta Pārdevējam uz adresi: Visbijas prospekts 30, Rīga, Latvija, LV-1014.

6.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

6.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā- neizpakotai no ieplēvojuma;

6.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

6.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u. c.); tas neattiecas uz jau sabojātiem produktiem piegādes laikā;

6.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija preci saņemot;

6.3.5. Pārdevējs ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

6.4. Klientam ir jāsedz atgriešanas izmaksas.

6.5. Naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta uz to pašu maksājuma veidu, kādā Klients iegādājās preces. Ja kādu iemeslu dēļ atmaksa šajā gadījumā ir neveiksmīga, Pārdevējs sazinās ar Klientu un vienojas par citu atmaksas veidu.

6.6. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Klientam par preci samaksāto naudu.

6.7. Par precēm, kuras Klients atgriež Pārdevējam, ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Pārdevējs piekrīt atmaksāt Klientam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs sazinās ar Klientu, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru.

8. Atbildība

8.1. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Klients rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai lietošanas kārtībai.

8.2. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs un brīdina Klientu, ka www.thepowerofrowing.com e-veikala attēlos redzamās preces krāsa, forma vai citi parametri var nebūtiski atšķirties no preces faktiskajām īpašībām.

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionāla mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

9. Beigu noteikumi

9.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2. Jautājumu vai domstarpību gadījumā Klients, izmantojot e-pastu, sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.